Ái Vân

Đề bài
Nghe Chú Cuội của Phạm Duy, qua tiếng hát Ái Vân
Ái Vân và tự truyện “Để gió cuốn đi”

Đăng Nhập/Xuất