Nguyên Minh Khôi

Đề bài
Ba bài hát để tưởng niệm các oan hồn nửa thế kỷ

Đăng Nhập/Xuất