Rock’n Roll

Đề bài
Nửa triệu khán giả Cuba dự buổi trình diễn của Rolling Stones

Đăng Nhập/Xuất