Nhạc và lời: Mai Xuân Vỹ
Trình bày: Tóc Tiên    

  
Tóc Tiên
Bình luận

Đăng Nhập/Xuất