Data

Thẻ Hồng Vân

Đàn tranh: Thạch Cầm
Đàn bầu: Thúy Hạnh
Sáo: Bảo Cường

Bình luận


CUNG OÁN NGÂM KHÚC « CUNG OÁN NGÂM KHÚC Hồng Vân CD Chronology GIẬN MÀ THƯƠNG » GIẬN MÀ THƯƠNG

Nghe Nhạc

Xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký). Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất