Data

Thẻ Hoài Nam SBS Radio

Phần 1 của chương trình 70 Năm Tình Ca  Trong Tân Nhạc Việt Nam (1930 - 2000) do Hòai Nam biên soạn, phát thanh trên đài SBS radio, Australia.

Bình luận


Hoài Nam Chương trình radio Chronology 70 NĂM TÌNH CA TRONG TÂN NHẠC VIỆT NAM (1930 - 2000) - PHẦN 2 » 70 NĂM TÌNH CA TRONG TÂN NHẠC VIỆT NAM (1930 - 2000) - PHẦN 2

Đăng Nhập/Xuất