Data

Thẻ Hoài Nam SBS Radio

Phần 3 của chương trình 70 Năm Tình Ca  Trong Tân Nhạc Việt Nam (1930 - 2000) do Hòai Nam biên soạn, phát thanh trên đài SBS radio, Australia.

Bình luận


70 NĂM TÌNH CA  TRONG TÂN NHẠC VIỆT NAM (1930 - 2000) - PHẦN 5 « 70 NĂM TÌNH CA TRONG TÂN NHẠC VIỆT NAM (1930 - 2000) - PHẦN 5 Hoài Nam Chương trình radio Chronology

Đăng Nhập/Xuất