Data

Nhà sản xuất Khánh Hà Productions
Thẻ Khánh Hà

Mixed by John Tomlingson & LaTo Sounds Studio
Background vocals  by Thuy Anh, Anh Tu
KH 52

Bình luận


NỖI ĐAU DỊU DÀNG « NỖI ĐAU DỊU DÀNG Khánh Hà CD Chronology CHIỀU THU ẤY » CHIỀU THU ẤY

Đăng Nhập/Xuất