Data

Nhà sản xuất Khánh Hà Productions
Thẻ Khánh Hà

Mixed by  LA Sounds Studio
Background Vocal  Anh Tu, Thuy Anh, Khanh Ha


Bình luận


VỀ ĐÂY EM « VỀ ĐÂY EM Khánh Hà CD Chronology

Đăng Nhập/Xuất