Collection từ internet một số nhạc của Phạm Duy và Trịnh Công Sơn do Nguyên Thảo hát.

Bình luận


Nguyên Thảo Collection Chronology ĐI XA VỚI THẢO » ĐI XA VỚI THẢO

Đăng Nhập/Xuất