Nhạc Trưởng Trần Chúc & Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi.
Hòa âm Trần Chúc