Quỳnh Giao
1988
quynh dao Vũ Thành, Người nhạc sĩ Khí Khái và Ngạo Nghễ
quynh dao Vũ Thành, Người nhạc sĩ Khí Khái và Ngạo Nghễ
quynh dao Vũ Thành, Người nhạc sĩ Khí Khái và Ngạo Nghễ
quynh dao Vũ Thành, Người nhạc sĩ Khí Khái và Ngạo Nghễ
quynh dao Vũ Thành, Người nhạc sĩ Khí Khái và Ngạo Nghễ
quynh dao Vũ Thành, Người nhạc sĩ Khí Khái và Ngạo Nghễ

Nguoồn: Tạp chí Văn Hoọc số 26 tháng 3 năm 1988, trang 18-23